Maandelijks archief: november 2018

Verwachtingen

Een verwachting kent kansen
Het begrip verwachting wordt beschouwd als een sociologisch begrip, dat kan men interpreteren als een belangrijk woord in de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Een verwachting is dan de aanname of hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden. Een verwachting kan realistisch zijn, maar dat hoeft niet.

Mee- en tegenvallers
Het is een kans dat een verwachting gaat uitkomen, het kan mee- en tegenvallen. Als een verwachting niet uitkomt, kan er sprake zijn van acceptatie, maar ook van teleurstelling, verwarring, onzekerheid en angst. Verwachtingen worden ook wel gedefinieerd als datgene waardoor men sneller reageert wanneer de verwachting klopt. Met name uit proefpersoon experimenten is bekend dat als mensen vermoeden of verwachten dat een bepaalde stimulus verschijnt dat men dan sneller is in het genereren van een respons. In dit geval gaat het dan ook om correcte verwachtingen.

Sociale interactie
Verwachtingen spelen een belangrijke rol bij sociale interacties, de manier waarop men met elkaar omgaat. Zolang dit gedeelde verwachtingen zijn en iedereen daar naar handelt, stroomlijnt dit de interacties. Organisaties, zoals verzekeraars, banken, toezichthouders en het hele politieke kader, spelen een belangrijke rol in het bij het tot stand komen van gedeelde verwachtingen.

Samenleven met verschillende waarheden
Naast algemene verwachtingen die gelden voor iedereen in de samenleving, zijn er specifieke verwachtingen die bij een bepaalde sociale rol horen. Zelfs gedeelde verwachtingen kunnen echter strijdig zijn. Verwacht men het uiterste op principiële gronden dan is dat wat anders dan dat men een oplossing probeert te bereiken langs een meer pragmatische weg. ‘ De waarheid’ bestaat niet.

Rolconflicten
Conflicten treden op als de taken die horen bij een bepaalde rol niet tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Omdat niet alle onderlinge afhankelijkheden volledig zijn te overzien, is het geheel van alle interacties voor een groot deel een blind proces. Het is als mooi als men met elkaar in gesprek blijft en het er ieder geval over een is dat men het niet met elkaar eens is.

Motieven
In dit verband wordt ook wel gesproken van het omdat- en het opdat-motief. Een omdat-motief is de reactie op gebeurtenissen uit het verleden, terwijl het opdat-motief is gebaseerd op verwachtingen over de toekomst.

Definities
Situaties hebben werkelijke gevolgen als mensen deze als werkelijk definiëren. De definitie van de situatie is dus van invloed op het handelen. In de onderlinge communicatie kan het veel verschil maken of men het gedrag van een olifant verwacht op het beeld dat men heeft van de staart of van de slurf.. Dit principe ligt aan de zelf bevestigende voorspelling ten grondslag waarbij het maken van de voorspelling alleen al de voorspelling uit laat komen. Het tegenovergestelde is ook mogelijk en wordt de zelf weerleggende voorspelling genoemd.

Naar de rechter
Blijven de verwachtingen totaal verschillend dat kan men naar de rechter of een klachteninstituut gaan. Men is dan afhankelijk van een oordeel. Het gaat tijd en praktisch altijd heel veel geld kosten. Hoeveel mooier is het niet als men met elkaar in gesprek blijft, met de afspraak – en dus de verwachting – dat een oplossing er altijd zijn kan die beide partijen tevreden zal stellen. ‘ De waarheid’ bestaat gewoon niet en ligt vaker dan men kan en wil geloven binnen het zicht in het midden op tafel.

“In gesprek”, ……..

Bericht zoals verstuurd naar meerdere belanghebbenden in het beleggingspolisdossier.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Geachte heer, mevrouw,

Ziet u s.v.p. de bijlage.

Een en ander heeft het beoogde resultaat mogen zien in gesprekken en uiteindelijke schikkingen met meerdere verzekeraars. Zonder enige terughoudendheid kan worden gesteld dat er een bereidheid is gebleken om, zoals in het betreffende kamerstuk (onderstaand de link naar het betreffende document) is beschreven, een oplossingsrichting met praktische en feitelijke resultaten te vinden.

In essentie komt het neer op een voor de betrokken partijen werkbaar alternatief voor de   “Wabeke-aanbeveling”.

Feit is dat als dit alternatief zijn verdere werking en gelijk gedragen ondersteuning krijgt, beperkt tot de groep consumenten die tot een zekere peildatum actief zijn geworden met een claim voor de schade uit het verleden, er een oplossing voor de hand ligt die niet gezien kan worden als een “systeemrisico”.

Zonder dat er sprake is van vormen van geheimhouding wil ik graag het een en ander nader met u bespreken, het juiste woord daarbij is wel vertrouwelijk. Juist dit begrip is de basis waarmee betrokkenen zodanig betrokken zullen raken dat zij zich gerespecteerd en kansvol voor de toekomst zullen voelen. Dit brengt met zich mee dat er een eind aan de praktisch grenzeloze juridificering van het dossier en bemiddelingsresultaten binnen bereik worden gebracht.

Graag nodig ik u daarom en daartoe voor een gesprek uit, opdat ik het een en ander nader kan toelichten. Ik zal u daarvoor op passende wijze benaderen.

kamerbrief-wabeke-aanbeveling-bij-beleggingsverzekeringen