Een kleine geschiedenis

Donald Hellegers schrijft bij zijn proefschrift in ‘Stelling 1’: “De in artikel 3 lid 2, onder e van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten genoemde termijn van een jaar strekt tot de bescherming van de rechten van consumenten en kan bij het niet in acht nemen van deze termijn leiden tot schadeplichtigheid jegens een consument van een instantie tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting”.
(ACIS Serie, De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) – anno 2015).

Martin van Rossum beschrijft met de notitie “Een Kleine Geschiedenis Van De Woekerpolisaffaire” zijn ervaringen en komt tot een conclusie.

Verwachtingen

Een verwachting kent kansen
Het begrip verwachting wordt beschouwd als een sociologisch begrip, dat kan men interpreteren als een belangrijk woord in de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Een verwachting is dan de aanname of hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden. Een verwachting kan realistisch zijn, maar dat hoeft niet.

Mee- en tegenvallers
Het is een kans dat een verwachting gaat uitkomen, het kan mee- en tegenvallen. Als een verwachting niet uitkomt, kan er sprake zijn van acceptatie, maar ook van teleurstelling, verwarring, onzekerheid en angst. Verwachtingen worden ook wel gedefinieerd als datgene waardoor men sneller reageert wanneer de verwachting klopt. Met name uit proefpersoon experimenten is bekend dat als mensen vermoeden of verwachten dat een bepaalde stimulus verschijnt dat men dan sneller is in het genereren van een respons. In dit geval gaat het dan ook om correcte verwachtingen.

Sociale interactie
Verwachtingen spelen een belangrijke rol bij sociale interacties, de manier waarop men met elkaar omgaat. Zolang dit gedeelde verwachtingen zijn en iedereen daar naar handelt, stroomlijnt dit de interacties. Organisaties, zoals verzekeraars, banken, toezichthouders en het hele politieke kader, spelen een belangrijke rol in het bij het tot stand komen van gedeelde verwachtingen.

Samenleven met verschillende waarheden
Naast algemene verwachtingen die gelden voor iedereen in de samenleving, zijn er specifieke verwachtingen die bij een bepaalde sociale rol horen. Zelfs gedeelde verwachtingen kunnen echter strijdig zijn. Verwacht men het uiterste op principiële gronden dan is dat wat anders dan dat men een oplossing probeert te bereiken langs een meer pragmatische weg. ‘ De waarheid’ bestaat niet.

Rolconflicten
Conflicten treden op als de taken die horen bij een bepaalde rol niet tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Omdat niet alle onderlinge afhankelijkheden volledig zijn te overzien, is het geheel van alle interacties voor een groot deel een blind proces. Het is als mooi als men met elkaar in gesprek blijft en het er ieder geval over een is dat men het niet met elkaar eens is.

Motieven
In dit verband wordt ook wel gesproken van het omdat- en het opdat-motief. Een omdat-motief is de reactie op gebeurtenissen uit het verleden, terwijl het opdat-motief is gebaseerd op verwachtingen over de toekomst.

Definities
Situaties hebben werkelijke gevolgen als mensen deze als werkelijk definiëren. De definitie van de situatie is dus van invloed op het handelen. In de onderlinge communicatie kan het veel verschil maken of men het gedrag van een olifant verwacht op het beeld dat men heeft van de staart of van de slurf.. Dit principe ligt aan de zelf bevestigende voorspelling ten grondslag waarbij het maken van de voorspelling alleen al de voorspelling uit laat komen. Het tegenovergestelde is ook mogelijk en wordt de zelf weerleggende voorspelling genoemd.

Naar de rechter
Blijven de verwachtingen totaal verschillend dat kan men naar de rechter of een klachteninstituut gaan. Men is dan afhankelijk van een oordeel. Het gaat tijd en praktisch altijd heel veel geld kosten. Hoeveel mooier is het niet als men met elkaar in gesprek blijft, met de afspraak – en dus de verwachting – dat een oplossing er altijd zijn kan die beide partijen tevreden zal stellen. ‘ De waarheid’ bestaat gewoon niet en ligt vaker dan men kan en wil geloven binnen het zicht in het midden op tafel.

“In gesprek”, ……..

Bericht zoals verstuurd naar meerdere belanghebbenden in het beleggingspolisdossier.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Geachte heer, mevrouw,

Ziet u s.v.p. de bijlage.

Een en ander heeft het beoogde resultaat mogen zien in gesprekken en uiteindelijke schikkingen met meerdere verzekeraars. Zonder enige terughoudendheid kan worden gesteld dat er een bereidheid is gebleken om, zoals in het betreffende kamerstuk (onderstaand de link naar het betreffende document) is beschreven, een oplossingsrichting met praktische en feitelijke resultaten te vinden.

In essentie komt het neer op een voor de betrokken partijen werkbaar alternatief voor de   “Wabeke-aanbeveling”.

Feit is dat als dit alternatief zijn verdere werking en gelijk gedragen ondersteuning krijgt, beperkt tot de groep consumenten die tot een zekere peildatum actief zijn geworden met een claim voor de schade uit het verleden, er een oplossing voor de hand ligt die niet gezien kan worden als een “systeemrisico”.

Zonder dat er sprake is van vormen van geheimhouding wil ik graag het een en ander nader met u bespreken, het juiste woord daarbij is wel vertrouwelijk. Juist dit begrip is de basis waarmee betrokkenen zodanig betrokken zullen raken dat zij zich gerespecteerd en kansvol voor de toekomst zullen voelen. Dit brengt met zich mee dat er een eind aan de praktisch grenzeloze juridificering van het dossier en bemiddelingsresultaten binnen bereik worden gebracht.

Graag nodig ik u daarom en daartoe voor een gesprek uit, opdat ik het een en ander nader kan toelichten. Ik zal u daarvoor op passende wijze benaderen.

kamerbrief-wabeke-aanbeveling-bij-beleggingsverzekeringen

Functioneren KiFiD, en het vergelijk met schikkingen in het ‘beleggingspolisdossier’

Hilversum, 5 april 2018

Geachte dames en heren van de Tweede Kamer,

In het vervolg op de voorgaande berichten betreffende het ‘beleggingspolisdossier’ graag het onderstaande.

In de eerste plaats mijn dank voor de vele reacties die u heeft gegeven. Er hebben al vervolggesprekken kunnen plaatsvinden. Het is duidelijk dat er nog veel informatie moet en zal worden overgebracht.

De behandeling van de dossiers bij het KiFiD, en zeker bij de rechtbanken, is onnodig lang en dat dreigt – als er geen ingrijpen op het proces volgt – nog veel langer te gaan duren. Daarop kunt u in actie komen.

In het verleden heeft uw Kamer al een ‘motie beleggingsverzekeringen’ behandeld. Destijds afgewezen met een simpel ontraden door de minister van destijds. Het verschil met nu is, dat de werkzaamheden zijn voortgezet en geleid hebben door directe en tastbare resultaten.

Daarom kan één en ander nader worden ingevuld en heeft u ook echt een alternatief waarvoor u kunt kiezen. U kunt ‘de rotonde verlaten en richting kiezen’. De richting bepalen.

Zoals eerder is daartoe een concept-motie opgesteld. De onderstaande tekst bevat de verwerking van ervaringen en bereikte resultaten.

Ook in, en misschien wel juist, in het belang van de verzekeraars, de betrokken medewerkers, de bedrijfstak van de financiële dienstverlening maar vooral de consument – natuurlijk – is een proactieve stap vooruit noodzakelijk. Uw Kamer, U, bent met uw keuzes en daden daartoe in staat.

Er is geen twijfel over. Gezien de reacties op de eerdere berichten kan er gekozen worden voor direct werkende oplossingen. Het is goed om te merken dat er duidelijke stappen gewenst zijn, van uw kant als Kamer.

Vandaar dus het onderstaande als verdere handreiking.

Met zeer hartelijke dank, en gelijke groet, …………..

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MOTIE VAN HET LID xxxxxxxx, en ………
Voorgesteld ……. april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de compensatie voor consumenten met een zogenaamde beleggingsverzekering / beleggingspensioen (‘woekerpolissen’) sterk uiteenloopt in de akkoorden tussen verzekeraars en voormalige stichtingen en er nu alsnog vele duizenden mensen naar de rechter moeten, c.q. moeten terugvallen op een behandeling van hun zaak bij het klachteninstituut KiFiD;

overwegende, dat er praktische en eenvoudig toepasbare methoden zijn ontwikkeld om de compensatie te verbeteren voor de groep van mensen die aantoonbaar voor de verbetering van hun rechten zijn opgekomen, zoals het instellen van een maximum aan poliskosten in euro’s en berekend als deel van de premie;

constaterende, dat het mogelijk moet zijn de financiële gevolgen van het toepassen van die methodiek te bepalen;
constaterende, dat met een verzekeraar (Allianz) voor het praktisch gehele bestand aan belanghebbenden (door overdracht van de kennis en ervaring aan de Vereniging Woekerpolis.nl) een acceptabele aanvullende oplossing heeft mogelijk gemaakt;

constaterende, dat er vergelijkbare (eerste) resultaten zijn gerealiseerd bij meerdere andere verzekeraars, en dat ook hier het voornemen is de kennis en ervaring over te dragen aan de Vereniging Woekerpolis.nl om een vergelijkbaar resultaat te behalen als in de ‘Allianz-regeling’, waarmee de ‘woekerpolisaffaire’ binnen een overzichtelijke tijd tot een einde kan worden gebracht;

verzoekt de regering betrokkenen (bijvoorbeeld, zoals eerder, aan het Ministerie en verbonden Toezichthouders en voorbereidend aan de Commissie Financiën) de gelegenheid te geven de ‘Allianz-regeling’ en de achterliggende methodiek(en) toe te lichten en de gevolgen daarvan in kaart te brengen;

en gaat overleg tot de orde van de dag.

Tweede Kamer: ‘Voortgang Beleggingspolisdossier’

Aan de leden van de Tweede Kamer.

Geachte dames en heren,

Op korte termijn zal het KiFiD, het klachteninstituut Financiële Dienstverlening, zich uitspreken over gang van zaken betreffende het dossier beleggingsverzekeringen. Het KiFiD heeft inmiddels uitspraak gedaan in vijf zaken die volgens de instantie exemplarisch zijn voor de ruim 700 dossiers. De vragen zijn o.a.: “Wat gaat het Kifid nu doen met deze 700 zaken? En wat betekent dit voor de woekerpolisbezitters?”.

Deze vragen zijn voornamelijk van procedurele aard. Hoewel het zeer goed is dat de verdere de behandeling van de KiFiD-zaken nu verder voortgang krijgt zijn er veel meer aandachtspunten in het dossier die directe en gelijkwaardige aandacht verdienen.

Zo zijn er meerdere procedures bij rechtbanken aanhangig en worden er op diverse niveau’s gesprekken met verzekeraars gevoerd. Daarnaast zijn er inmiddels meerdere vormen van schikkingen bereikt. Daarmee blijft het belang van de diep inhoudelijke betekenis groot. Immers er moet recht worden gedaan en de wereld van de financiële dienstverlening heeft een dringende behoefte aan het herstel van het vertrouwen. Dat geldt aan de basis, zoals de definitieve oplossing van het beleggingspolisdossier. Maar ook op macro-niveau, zo wordt er zo maar gesproken over risico’s voor het systeem. Menige soortgelijke gedachtenuiting blijft feitelijk ongetoetst.

Iets meer inzicht in de behandeling van de zaken bij het KiFiD is wenselijk, maar dat heeft alleen zin als het gehele kader van het functioneren van de financiële dienstverlening (opnieuw) in beeld wordt gebracht. Een systematische aanpak is het vaststellen van de diverse ‘stakeholders’ in het dossier en de rol die men in het verleden heeft aangenomen, de bijdragen die men geleverd heeft en welke resultaten men heeft bereikt en/of verwacht nog gaan te bereiken. Meer duidelijk, dat er per organisatie wordt vastgesteld wat er verder is te verwachten met een onderbouwing van de zichtbare feiten en een volledig verwachtingsbeeld van datgene wat door en via de organisatie bereikt gaat worden. Gekoppeld aan het vervolg, hoe het een en ander is gecommuniceerd en de verwachtingen van de consument werden en worden vormgegeven.

In het vervolg op de brief van Minister J.R.V.A. Dijsselbloem d.d. 15 maart 2017 aan uw Kamer (nummer 2017-0000040370) is een eerste overzicht van de stand van zaken gemaakt. Het spectrum van de mogelijkheden is breed en diep. Slechts een beperkt voorbeeld is: de vraag of naast de procedurele behandeling van de KiFiD-zaken het net zo zeer van belang is de vraag te stellen op welke wijze in het nieuw opgestelde ‘Reglement’ bepaalde regels gaan uitwerken. Met het opruimen van 700 dossiers wordt er geen einde gemaakt aan ‘de woekerpolisaffaire’. De ware aard van het ontstaan en de gevolgen daarvan zijn nog lang niet boven op de tafel gelegd. De tijd heeft zijn werk nog lang niet gedaan.

Daarmee blijft de werkelijke bespreking van het gehele complex van factoren, en de invulling van de verschillende taken en functies, nog niet in een totaal perspectief. De woekerpolisaffaire staat niet voor een afsluiting maar kan juist gaan beginnen. Zeker bij de realisatie dat op, tot nu toe, de ‘woekerpensioenen’ nog aan de orde dienen te komen.

Een en ander wordt, als eerste verschijning van de beoogde inventarisatie, nu – in een eerste aanzet – en verder in beeld gebracht op de website www.vertrouwenverzekerd.nl. Het doel van deze brief is u als lid van de Tweede Kamer zoveel mogelijk nader te informeren, maar ook om u te vragen door te geven welke issues in dit dossier voor u van belang zijn en op welke wijze wij voor u antwoorden kunnen verschaffen. Met als een beoogd resultaat dat alle belanghebbenden uiteindelijk aan het woord komen en zich zelf aan de consument, op feitengronden, kunnen en zullen presenteren. Of naar beste waarneming zullen worden getoond.

De politiek heeft als het ware een ‘rustpauze’ achter de rug. Dat zal niet zo blijven. De scheidingen in belangen en meningen zullen juist toenemen, zo kan men redelijkerwijs verwachten. Met verassende wendingen en oplossingen, die ook voorkomen. De feiten komen hoe dan ook verder aan de orde. Vervolgens blijft het een kwestie van keuzes maken. In die zin is deze brief aan het enige juiste adres gericht: keuzes maken is immers uw vak. De kennis van de feiten en begrip voor hoe de belangen zijn en worden bepaald is daarvoor de basis. Opdat het vertrouwen weer verzekerbaar wordt. Zodanig dat ook de consument weet welke keuzes er mogelijk zijn.

Graag zien wij uw reacties tegemoet.

Met hartelijke dank en gelijke groet, ……….